สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  อนุบาลลำปลายมาศ ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
37
2
ครูผู้ช่วย
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
4
พ.บริการอัดสำเนา
1
5
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
2
1
นางสมบูรณ์ บุราสิทธิ์
ครู
30,020
2
นางวิบูรณ์มาศ วัฒนะพิเจตน์
ครู
37,830
3
นางสมจิตต์ ฉัตรวรรณมาศ
ครู
48,540
4
นางอินทิรัตน์ อังคณา
ครู
37,900
5
นางนภาพร เติมรัมย์
ครู
40,860
6
นางสมถวิล พรหมบุตร
ครู
38,620
7
น.ส.อรนุช ทองสุโขวงศ์
ครู
32,510
8
นางเสาวลักษณ์ เกตุเสม
ครู
30,020
9
นางเจริญศรี มณีเติม
ครู
30,620
10
นายพสิษฐ์ ธีธันยธรณ์
ครู
28,810
11
นางอนงค์ ศิลปสมศักดิ์
ครู
40,100
12
นายประชัน ไชยวงษ์
ครู
37,200
13
นางนิรมล แสงจันทสิทธิ์
ครู
41,580
14
นายบัญญัติ พิมพ์ละมาศ
ครู
30,020
15
นางสุมามาลย์ โขมโนทัย
ครู
46,040
16
นางอรวรรณ พันธุยา
ครู
51,170
17
นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว
ครู
24,440
18
นายวิชญสิทธิ์ เอกประดิษฐ์
ครู
22,940
19
นายธีระพงศ์ นีละเสวี
ครู
37,830
20
น.ส.วรรณรัตน์ พิพัฒน์ภานุกุล
ครู
43,080
21
นายสุวัฒน์ เต็มเกษม
ครู
46,040
22
นางประไพ คืบขุนทด
ครู
46,040
23
นางปองลักษมณ์ สายวงษ์
ครู
37,900
24
นางภิญญดา ล่ามกิจจา
ครู
37,830
25
นางสมศรี สุวรรณอัคระเดชา
ครู
37,830
26
นางอนุวรรณ พยัคฤทธิ์
ครู
37,830
27
นางปทิตตา เพ็ชรน้อย
ครู
51,170
28
นางนพัชนันท์ ศิริภัทรฉัตร
ครู
45,290
29
นายอนุชา จิรโรจน์
ครู
37,830
30
นางอาภาพร คุ้มสอาด
ครู
37,830
31
นางจุฑามาศ วิเศษนคร
ครู
35,120
32
นางณีรนุช เบ้าวันดี
ครู
46,040
33
นายสพโชค พร้อมเที่ยงตรง
ครู
46,760
34
นางวิภานันท์ คูณทวีพัฒน์
ครู
37,830
35
นายพิชา คืบขุนทด
ครู
47,660
36
นางบุญรวย วงศ์มะเกลือเก่า
ครู
47,660
37
นางราตรี ชิงรัมย์
ครู
37,200
38
น.ส.เยาวเรศ วรจันทร์
ครูผู้ช่วย
9,440
39
นายประหยัด วรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
53,080
40
นายผจร ดอนเหนือ
พ.บริการอัดสำเนา
12,560
41
นายรักษ์เมือง มูลเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
37,900
42
น.ส.กชวรรณ บุตรโพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
26,970