สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านร่มไทร ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
6
2
ครูผู้ช่วย
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายทองอินทร์ ศรีหวาด
ครู
35,640
2
นางธิดารัตน์ ธีระวิทยาภรณ์
ครู
23,940
3
นางสายใจ ทองเชื้อ
ครู
30,020
4
น.ส.ณัฐกานต์ บุญนวพงศ์
ครู
17,910
5
นางสมพร บรรลังก์
ครู
24,930
6
นางคำพัน ปฏิสังข์
ครู
14,220
7
น.ส.ประณิตา พับพิมพ์สัย
ครูผู้ช่วย
9,700
8
นายอุดมศักดิ์ โคตรประทุม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
38,620