สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านโคกระกาน้อย ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
7
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
นายมานพ นัยเนตร
ครู
31,440
2
นายวิจิตร แสนเจ๊ก
ครู
35,120
3
นางเสถียน กะรัมย์
ครู
28,590
4
นางเตือนจิต นาราช
ครู
33,140
5
นายชูศักดิ์ ธีระวิทยาภรณ์
ครู
30,850
6
นางดวงใจ วัชรทอง
ครู
27,500
7
นางเจนจิรา อินทาหอม
ครู
21,950
8
นายอภิวัฒน์ บุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
46,760
9
นายสมจิตร บัญดิษรัมย์
พนักงานบริการ
13,770