สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านโคกกลาง ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
13
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายสมชาย ทนปรางค์
ครู
37,830
2
นางสุดใจ ชวนรัมย์
ครู
14,220
3
นางสุนันทา สวัสดี
ครู
14,620
4
นายพิน ชาลี
ครู
40,100
5
นางสินีนาถ พัวอุดมเจริญ
ครู
28,190
6
นายกัมปนาท ไอคอนรัมย์
ครู
25,440
7
น.ส.วารุณี สิงห์จันทร์
ครู
19,920
8
นายธนัช เสนาวงษ์
ครู
46,040
9
นางราณี บุญบุตตะ
ครู
25,440
10
นางสมใจ ปรางชัยภูมิ
ครู
33,260
11
นายเสถียร บุญบุตตะ
ครู
30,620
12
นายไชยยง ไชยเดช
ครู
44,560
13
น.ส.วรรณนิศา ศรีอ้วน
ครู
14,620
14
นายสนอง สดไสย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
51,170