สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  วัดบ้านเมืองฝาง ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
14
2
นักการภารโรง
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
4
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางเพ็ญพรรณ เติมฤทธิกุล
ครู
38,620
2
นางนลินรัตน์ สินธวาชีวะ
ครู
16,670
3
นางทวิรสน์ พลรัมย์
ครู
24,440
4
น.ส.นิภาพร ชะอ้อนรัมย์
ครู
34,470
5
นางมัลลิกา ศรีรังกูร
ครู
22,460
6
นางบัญญัติ ประจันบาล
ครู
28,050
7
นางผกากรอง อิ่มเกิด
ครู
22,460
8
นางอรวินท์ วงค์ไธสง
ครู
21,460
9
นายสมชัย เติมฤทธิกุล
ครู
28,590
10
นางวีรวรรณ ชำนาญวาด
ครู
33,800
11
นางขวัญเนตร เสนาะกลาง
ครู
33,140
12
นายพิทักษ์ กงประโคน
ครู
36,840
13
นางกุลนันท์ กงประโคน
ครู
40,860
14
นายพิทยา สระโกฏิ
ครู
43,800
15
นายวิชา ขติฌานัง
นักการภารโรง
15,140
16
นายประกิจ แฟมไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
40,860
17
นายวีระ ทรงรัมย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
20,960