สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านกระเดื่อง ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
6
2
ช่างไม้-ช่างปูน
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางปรียาภรณ์ ชาติพิพัฒน์พร
ครู
36,480
2
นางณัฐสินี สุขเกษม
ครู
44,560
3
นางดาราวรรณ อันดี
ครู
35,120
4
นายยุทธการณ์ แผ่นผา
ครู
28,190
5
นายเชษฐพงศ์ นันทพันธ์
ครู
36,840
6
นายมงคล อุตศาสตร์
ครู
34,430
7
นายชาตรี นัยเนตร
ช่างไม้-ช่างปูน
17,890
8
นายสุขุม ปะทิรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
38,620