สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านตลาดชัย ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
15
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางอัปสร เหลาคม
ครู
37,830
2
นายรักษาสัตย์ โอชำรัมย์
ครู
37,830
3
นายยุทธิชัย อักษรณรงค์
ครู
22,940
4
นางจันทร์เพ็ญ อุไรรัมย์
ครู
39,370
5
นายชัชวาลย์ ธีระวิทยาภรณ์
ครู
24,440
6
นายสมพัน แสนศรี
ครู
37,200
7
นายบุญนาค ธุระพันธ์
ครู
37,830
8
นายกำพล เอื้อสามาลย์
ครู
29,420
9
นางสากล พิมพาชาติ
ครู
33,800
10
นางอุดม แสนศรี
ครู
37,830
11
นายถนอม ยอดเพ็ชร
ครู
43,080
12
นางปราณี นิลนันท์
ครู
30,850
13
นางวิจิตรา ธีระวิทยาภรณ์
ครู
37,830
14
นายสังวาลย์ อันดี
ครู
37,830
15
นางทองนาค หมายบุญ
ครู
39,370
16
นายสุวิจักขณ์ มียิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
46,040
17
นายทวีศักดิ์ วงค์ไธสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
22,460