สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหนองสองห้อง ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
9
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
นางบุหงา กระจงกลาง
ครู
45,290
2
นางสำอาง จันทร์มา
ครู
36,840
3
นายอุดร กิ่งวิชิต
ครู
39,370
4
นางสุพรรณ สุจิรัตน์
ครู
35,120
5
นางวิไลลักษณ์ สุพรหม
ครู
40,860
6
นางบุปผา สะพู
ครู
37,460
7
นางคัมภีรพรรณ ศรีวีระพันธ์
ครู
37,830
8
นางจอมศรี พันธ์พงษ์
ครู
35,640
9
นายพินิจศักดิ์ สุพรหม
ครู
37,830
10
นายบุญเหลือ สอนศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
46,040
11
นายภิญโญ เชือนรัมย์
พนักงานบริการ
17,200