สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านโนนแดง ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
12
2
ครูผู้ช่วย
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
4
ลูกจ้างประจำ
1
1
นางวันดี กิ่งวิชิต
ครู
25,440
2
นายสุรชาติ เหง้าละคร
ครู
23,450
3
นายชูเกียรติ เจริญพันธ์
ครู
23,940
4
นายบุญเชิด สิบทัศน์
ครู
35,120
5
ว่าที่ร.ต.เมนาลิน โอชำรัมย์
ครู
26,450
6
นางมณฑา มารมย์
ครู
21,460
7
นางมณีวัลย์ เยี่ยมมโน
ครู
37,900
8
นายจำรอง ข่าขันมะลี
ครู
34,470
9
นางอรพิน ประโลมรัมย์
ครู
33,850
10
นางสมาพร แสนเจ๊ก
ครู
40,100
11
นางสุดใจ ทุมโคตร
ครู
46,040
12
นายสมโชค บุญรอดรัมย์
ครู
21,950
13
นางพนิดา พันธไชย
ครูผู้ช่วย
9,440
14
นายวีรวัฒน์ เวชรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
53,080
15
นายจักรพงษ์ กุมรัมย์
ลูกจ้างประจำ
17,890