สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหนองไผ่ ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
11
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
นางศุภาวีร์ คงเทียมศรี
ครู
17,970
2
นางยุภาพร โนนก่ำ
ครู
24,440
3
นางวิภาดา รัตนวัน
ครู
30,020
4
นางสมอ่อน คณาพันธ์
ครู
24,440
5
นายสมเดช ชะวูรัมย์
ครู
35,120
6
นางนันทนา ชะวูรัมย์
ครู
35,800
7
นายนคร วาทิรอยรัมย์
ครู
35,120
8
น.ส.สุรัตน์ บริบุตร
ครู
39,370
9
นายสุรชัย ปะลุวันรัมย์
ครู
28,590
10
นางวรรณี ปะลุวันรัมย์
ครู
42,330
11
นางอัมพิกา สระโกฎิ
ครู
40,100
12
นายพินิจศักดิ์ อุพลรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
47,660
13
นายทอง โสนาคา
พนักงานบริการ
16,960