สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านสมสนุก ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
8
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
นางนัฎฐิกา หมื่นไธสง
ครู
37,830
2
นางลาวัลย์ เปลี่ยนรัมย์
ครู
27,580
3
นางฐิติมา ศรีพิมาย
ครู
24,440
4
นายณัฐพงศ์ ทับสุลิ
ครู
14,620
5
นายสมชาติ บัตรรัมย์
ครู
24,930
6
นางธีรารัตน์ สายลาม
ครู
28,050
7
นางพิศวาส ซุ้มปรึกษา
ครู
32,510
8
น.ส.สมใจ ประสงค์ดี
ครู
38,620
9
นายสาคร เปลี่ยนรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30,020
10
นายพิสิฐ สำเร็จรัมย์
พนักงานบริการ
16,550