สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
16
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางเอื้อย แซ่ไล
ครู
36,480
2
นางบุญรัตน์ พรหมบุตร
ครู
22,940
3
นางวิมะลา อาภรณ์รัมย์
ครู
28,810
4
น.ส.สำเนียง กุงไธสง
ครู
28,810
5
นางสุธาทิพย์ เอื้อสามาลย์
ครู
28,190
6
น.ส.จินดา ผาบุตร
ครู
37,200
7
นางจารุวรรณ คาโส
ครู
46,040
8
นายชยา ศรีแก้ว
ครู
40,100
9
น.ส.รุจา รุจิรักษ์
ครู
38,620
10
นายบุญเลิศ สาทะรัมย์
ครู
40,100
11
นายธันวา โจมพรม
ครู
48,540
12
น.ส.เรณู กนกแก้ว
ครู
48,540
13
น.ส.กรรณิกา เขียมรัมย์
ครู
37,830
14
น.ส.วิริยา มนุษย์รัมย์
ครู
35,120
15
นายชู อรุณรัมย์
ครู
37,200
16
น.ส.อัจจิมา พันธ์พงษ์
ครู
14,620
17
นายสมพร นามพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
53,080