สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหนองมะเขือ ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
15
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางพรรณพร ลุงไธสง
ครู
43,080
2
นางถนอมจิตร สำเร็จรัมย์
ครู
20,960
3
นายรสณรงค์ โอชารส
ครู
33,850
4
นางสุนันทา วิชวรีย์
ครู
26,970
5
นางนวพร วรรณโกษิตย์
ครู
23,450
6
น.ส.ชฎิลรัตน์ ศรีวงศ์ยาง
ครู
30,020
7
น.ส.แสงระวี อุรารัมย์
ครู
29,420
8
นางสุดารัตน์ พูลวงษ์
ครู
41,580
9
นางอุ่นทรัพย์ ประกิจรัมย์
ครู
42,330
10
นายเฉลิมชัย เหลืองเดชานุรัก
ครู
35,120
11
นางรุ่งอรุณ ข่าขันมะลี
ครู
38,620
12
นางถาวรีย์ มิดเดิล
ครู
43,080
13
นางลาวัลย์ โอทารัมย์
ครู
39,370
14
นางจีระวัฒน์ โจมพรม
ครู
38,620
15
นายวีรศักดิ์ ราชสีห์
ครู
46,760
16
นายวุฒิชัย โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
39,370