สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  สะแกโพรงอนุสรณ์ ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
22
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
น.ส.อารมณ์ ศรีรัตน์
ครู
46,040
2
นายไพศาล ไชยเยชน์
ครู
29,140
3
นายนิคม มหาวสุ
ครู
35,120
4
นางจันทร์เพ็ญ สดไสย์
ครู
45,290
5
นายสุพัฒน์ บุญปก
ครู
26,980
6
นางโสภา ศรีสุริยชัย
ครู
29,420
7
นายจริยะ โผดนอก
ครู
22,940
8
น.ส.ชนัฎฎา สมอ
ครู
23,940
9
น.ส.นงลักษณ์ มีตุวงศ์
ครู
19,460
10
นายยุทธพล กรุณา
ครู
37,200
11
น.ส.เจนจิรา ชิดชอบ
ครู
23,940
12
นางนภัสนันท์ ไชยรวีวัฒน์
ครู
22,940
13
นายจักรี แจ่มสิริจริยาวั
ครู
37,830
14
นายวารินทร์ บริบุตร
ครู
40,100
15
นางลำยอง ชำรัมย์
ครู
42,330
16
นางพจนา อาจเอี่ยม
ครู
44,560
17
นางสมลักษณ์ ศรีแก้ว
ครู
41,580
18
นายทรงพล ล้ำเลิศ
ครู
27,580
19
นายไพโรจน์ อุตรวิเชียร
ครู
34,470
20
นายวิทยา อาภรณ์รัมย์
ครู
30,020
21
นางณิชกุล ปริญรัมย์
ครู
29,690
22
นายอนุพร ประไวย์
ครู
36,480
23
นายธีรยุทธ โปรยไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
40,100
24
นายณัฐวุฒิ ประวันรัมย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
22,460