สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหนองไทร ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
9
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
นางศศิณา ทองสุกแก้ว
ครู
31,870
2
นายสมศักดิ์ ปะทิรัมย์
ครู
18,270
3
นางสรัญญา กลมกูล
ครู
22,940
4
นางจิริรัชกุล เปไธสง
ครู
28,810
5
นายชาติ มณฑล
ครู
34,470
6
นางอุรา ทิพย์สัน
ครู
37,200
7
นายพีรพงศ์ เปี่ยมคัมภีร์
ครู
37,830
8
นายประสิทธิ์ ขันติ
ครู
38,620
9
นายสำเริง ทิพย์สัน
ครู
37,830
10
นายพิทักษ์ ศุภเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
35,120
11
นายไพฑูรย์ เอี่ยมสะอาด
พนักงานบริการ
18,230