สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  วัดสว่างบูรพา ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
9
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
นางสมพร ชาติดำดี
ครู
45,290
2
นายนภดล อาจสม
ครู
37,200
3
นายสุนทร บัวเกตุ
ครู
35,120
4
นางโสภาวดี สครรัมย์
ครู
32,510
5
นางนพวรรณ อาจสม
ครู
41,580
6
นางกฤษณา หอกคำ
ครู
14,620
7
นางวิไลวรรณ อะโคจันทร์
ครู
21,950
8
นายสามารถ สายลาม
ครู
30,850
9
นางดวงจันทร์ แกล้วกล้า
ครู
36,840
10
นายนพดล เย็นทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
34,470
11
นายรังษี แสงจิรัมย์
พนักงานบริการ
16,030