สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหนองทะลอก ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
12
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
นายประกิจ อารมรัมย์
ครู
41,580
2
นายไกร ปรินรัมย์
ครู
37,830
3
นายเพ็ญ เอการัมย์
ครู
35,120
4
นางพรรณา อักษรณรงค์
ครู
23,450
5
นายวัชระ ปรินรัมย์
ครู
30,020
6
นายอนันต์ ภาคะเวท
ครู
26,970
7
นางสุกัญญา ชัดไธสง
ครู
23,450
8
นายประมาณ มั่นแสง
ครู
40,100
9
น.ส.พนมวรรณ งามพิมลกุล
ครู
36,480
10
นายเฉลิมชัย แก้วกล้า
ครู
41,580
11
นายสามัคคี ปรินรัมย์
ครู
42,330
12
นายไพบูลย์ คงเสนา
ครู
39,370
13
นายวิเชียร นามพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
46,040
14
นายกฤษดา สมพรศักด์
พนักงานบริการ
17,570