สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
18
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางศรุตา เอื้อประชาสันติ
ครู
14,220
2
นางสมใจ อักษรณรงค์
ครู
28,190
3
นางปุญชรัสมิ์ ประวันรัมย์
ครู
19,460
4
นางจันทร์ภัสสร อารมรัมย์
ครู
40,860
5
นางพิรุณ ลักษร
ครู
28,590
6
น.ส.สุพรรณา สุเวชเวทิน
ครู
23,940
7
นางปัทมา โอรสรัมย์
ครู
27,580
8
นางกอบกุล ประโลมรัมย์
ครู
28,050
9
นางกัลยาณี มั่นแสง
ครู
42,330
10
นางสุธาสิณี วิเศษสัตย์
ครู
39,370
11
นายราชัน อุตมะ
ครู
24,440
12
นายธีรกูล รสหอม
ครู
44,560
13
นางยุพาพิน แสงจิรัมย์
ครู
43,800
14
นางพวงทอง ปัญญาฉลาด
ครู
40,100
15
นายนิคม เถียรในเมือง
ครู
30,020
16
นางดรุณี กรุณา
ครู
39,370
17
นายอภิชัย บุญรอดรัมย์
ครู
39,370
18
นางบังอรรัตน์ บุญรอดรัมย์
ครู
37,200
19
นายพิทักษ์ ศรีอุตตมะโยธิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
53,080
20
นายอดิศักดิ์ เยี่ยมสวน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
22,940