สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหนองม้า ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
10
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พี่เลี้ยง
1
1
นางธัญวรัตน์ คิมรัมย์
ครู
45,290
2
นายอรรถวุฒิ ลีประโคน
ครู
37,900
3
นางอารมย์ อาณาเขต
ครู
35,640
4
นางสุรางค์ ลีประโคน
ครู
35,800
5
นายธนายุทธ เติมทรัพย์
ครู
35,120
6
นายประเสริฐ สัสดี
ครู
37,900
7
นางสมใจ วาทิน
ครู
36,840
8
น.ส.ลำพันธ์ รุ่งเรืองศิลป์
ครู
40,860
9
นายสุนทร เพ็งประจญ
ครู
37,900
10
นางศศิธร รสหอม
ครู
37,830
11
นายนพนรรจ์ เติมทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
40,860
12
นายชัยวัฒน์ เกษเกษม
พี่เลี้ยง
17,890