สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านดอนใหญ่ ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
9
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
นายนพ บุญนวพงศ์
ครู
37,830
2
นายยม การเกษ
ครู
37,830
3
นายสำเริง ชัญถาวร
ครู
41,580
4
น.ส.นัยนา ประวรรณรัมย์
ครู
22,460
5
นางจินดา ภาคะเวท
ครู
22,940
6
นางเตือนใจ เติมทรัพย์
ครู
34,470
7
นางวงเดือน พูนไชย
ครู
30,280
8
นางอรพินท์ มีตุวงศ์
ครู
31,250
9
นางลัดดา ชัญถาวร
ครู
45,290
10
นายกมลศิลป์ มีตุวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
37,200
11
นายสมบัติ ประโลมรัมย์
พนักงานบริการ
16,340