สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหนองค่าย ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
9
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
นางสมศรี บุราคร
ครู
46,040
2
น.ส.ยุพารัตน์ รัตนเสน
ครู
37,200
3
นางถนอมจิต แสงขาว
ครู
43,800
4
นางจำรูญ แป้นทอง
ครู
40,860
5
นายรังสิต วรรณโกษิตย์
ครู
43,800
6
นายดำรง เปรือรัมย์
ครู
34,430
7
น.ส.สมพร ปรินรัมย์
ครู
45,290
8
นายชัยสุรินทร์ บุราคร
ครู
45,290
9
นายกำธร ลักษร
ครู
45,290
10
นายกิตติ พรมดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
41,580
11
นายจินดา ประโลมรัมย์
พนักงานบริการ
17,200