สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านม่วงวิทยาคาร ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
7
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางวิไลวรรณ มีคม
ครู
46,040
2
นายศักรินทร์ ทับสุลิ
ครู
45,290
3
นางประไพ ทับสุลิ
ครู
45,290
4
นางพรทิพย์ รอดกระโทก
ครู
46,040
5
นายระบิล ญาณมงคลศิลป์
ครู
38,620
6
นางเข็มทอง บัวระพันธ์
ครู
33,140
7
นายจำเริญ มีคม
ครู
43,080
8
นายวิเชียร โชคกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
33,911
9
นายเดช ประโลมรัมย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
41,580