สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านโคกระกา ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
9
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางธนวดี เพ็งศรี
ครู
37,830
2
นางนารีรัตน์ ธีระกุล
ครู
23,940
3
น.ส.หนึ่งฤทัย เที่ยงแท้
ครู
32,510
4
น.ส.นันทิชา เกษจรัล
ครู
19,460
5
นางณัฐฌา อดุลย์สุข
ครู
46,040
6
นางฉัฐธยาน์ สุวรรณศรีทวี
ครู
25,930
7
นางธนาลัย เธียรวรรณ
ครู
34,470
8
นางเบญจวรรณ อารีรัมย์
ครู
37,830
9
นายปริญญา ทรงบรรพต
ครู
36,250
10
นายสนอง วิเศษนคร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
39,370