สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านปรุบุมะค่า ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
5
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายเรืองชาญ งามชื่น
ครู
45,290
2
นางวราภรณ์ คำชัย
ครู
39,370
3
นางศรีไกร เผด็จสุริยา
ครู
45,290
4
นางนพภัสสร โกษากุล
ครู
25,930
5
นายสุพจน์ ชมภูเขียว
ครู
37,900
6
นายอวยพร ศรีภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
45,290