สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
9
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
นางอรุณลักษณ์ พันธ์ยุรา
ครู
40,860
2
นางรัชนี บุตรสุด
ครู
35,120
3
นางธิรนันท์ มีสา
ครู
38,620
4
นางศิริวรรณ ประคองใจ
ครู
46,760
5
นางสุภรณ์รัตน์ นิตยวัน
ครู
32,650
6
นายณรงค์ ฉกรรจ์ศิลป์
ครู
24,930
7
นางนภัสสร ม่วงทิม
ครู
40,100
8
นายวุฒิชัย จัตุกูล
ครู
47,660
9
น.ส.ฉัฐกาญจน์ กิติธนาสุทธิภูมิ
ครู
45,290
10
นางจวงจันทร์ อาจจุฬา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
40,100
11
นายบุญเทียน สุโข
พนักงานบริการ
16,030