สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านโพธิ์ดอนหวาย ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
9
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พ.บริการอัดสำเนา
1
1
นางจุฑามาศ จันทวงษ์วาณิชย์
ครู
42,330
2
นางอำไพ สิริจรรยาบรรณ
ครู
40,860
3
นางกัลยาณี วิชัยรัมย์
ครู
22,460
4
นางโยษิตา สู่สุข
ครู
29,420
5
นางปิยาพร สุจริตา
ครู
34,470
6
นางบุญรุ่ง จันทวงษ์วาณิชย์
ครู
40,860
7
นายสาธร สุขสมบูรณ์
ครู
51,170
8
นางธนภรณ์ เพียงไธสง
ครู
47,660
9
นางวันปภัช สุขเสริม
ครู
29,420
10
นายประชา ซึ้งศิริทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
51,170
11
นายนันท์ นาราช
พ.บริการอัดสำเนา
15,000