สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านเขากระโดง(ศิลาทองอุปถัมภ์) ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
3
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายกฤษณะพงศ์ วงศ์ประยูร
ครู
37,830
2
น.ส.เพชรา ปาประโคน
ครู
35,640
3
นายชำนาญ คิมรัมย์
ครู
40,860
4
นางมนัญชยา คำลอย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
52,060