สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
30
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
4
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
ว่าที่พ.ต.สนอง สวัสดิ์พูน
ครู
40,860
2
นายชูทรัพย์ ปิตะรัมย์
ครู
36,480
3
นางคงคา คะเนวัน
ครู
46,760
4
นายเสริฐศักดิ์ เสนาะเสียง
ครู
36,480
5
นางยุพา สีทัวนอก
ครู
22,460
6
นางบัวชุม ชาญประโคน
ครู
37,200
7
นางนงนุช บุญยืด
ครู
23,450
8
นางไอยรา สอนอาจ
ครู
40,860
9
นางยวนใจ ไชยศรีรัมย์
ครู
28,050
10
นางดาราพร ทองคำ
ครู
31,870
11
น.ส.อนงค์ เกยมณี
ครู
22,460
12
นายจิรพงษ์ คงครบ
ครู
15,020
13
นายอำพล พัวอุดมเจริญ
ครู
28,810
14
นายผดุงวิทย์ แจ่มประโคน
ครู
24,930
15
นายสุรวุฒิ ประสงค์ทรัพย์
ครู
31,250
16
นายรุ่งฟ้า ลี้อิศรามาศ
ครู
44,560
17
นางพยุง ชุมพลวงศ์
ครู
40,100
18
นางอำนวยพร อันแสน
ครู
43,800
19
นางสุปราณี ศรีธนสุธา
ครู
41,580
20
นายวิทยา เกียรติธนบดี
ครู
39,370
21
นางฐิตานันท์ ภิญโญพานิชย์
ครู
43,800
22
นางศิริพร พงษ์ธนู
ครู
37,900
23
นางวิภาดา ศรีภา
ครู
41,580
24
นางปรียาลักษณ์ ศรีรังกูร
ครู
38,620
25
น.ส.รัชฎาภรณ์ แวงดงบัง
ครู
33,140
26
นางจุรีรัตน์ สอดทรัพย์
ครู
40,100
27
นายพรศักดิ์ สุโข
ครู
45,290
28
นายอัจธราชัย เสาวโค
ครู
37,830
29
นางณิชาภัทร สุโข
ครู
41,580
30
นางดรุณี พาไพบูลย์
ครู
40,100
31
น.ส.เสริมสุข สังข์ทองรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
43,800
32
นายสมนัด สิริวรรณ์
พนักงานบริการ
15,920
33
นายสมชาย ชาญหิรัญกาญจน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
24,440