สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  วัดบ้านเย้ยสะแก ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
7
2
นักการภารโรง
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางอัมพร ภักดีหาญ
ครู
47,660
2
นางเปรมจิตร์ หรั่งศรีสุข
ครู
48,540
3
นางอัญธิยา ทองสุข
ครู
51,170
4
นางสุญาณี เสาเกลียว
ครู
25,440
5
นางวิลาสินี ปิตะรัมย์
ครู
23,940
6
นายดำรง ประทีปรัมย์
ครู
32,650
7
นางจีรวรรณ สวัสดิ์พูน
ครู
27,580
8
นายบรรหาญ นิ่มใหม่
นักการภารโรง
14,030
9
นายจิรยศ จรดรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
37,900