สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านโคกหัวช้าง ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
6
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
นางสุชัชริญจ์ ตลาดโพธิ์
ครู
33,800
2
นางจุฑาภรณ์ สิบทัศน์
ครู
34,470
3
นายบุญมี คำหอม
ครู
29,420
4
นายสุทธิรัตน์ เข็มบุปผาพัฒนพร
ครู
43,080
5
นางนงนภัส จรดรัมย์
ครู
36,480
6
นายขัติยะ บุญญา
ครู
14,620
7
นายสมกิจ อาจจุฬา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
37,200
8
นายอำนวย ตั้งวงษ์
พนักงานบริการ
15,720