สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  โสภณวรวัฒน์วิทยา ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
9
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พี่เลี้ยง
1
1
นายวัลลภ สหุนาฬุ
ครู
46,040
2
นางจุฬาพร ยานุทัย
ครู
37,830
3
นางสมคิด สีนิลแท้
ครู
36,480
4
นางปาลิณีย์ ไชยวชิระกัมพล
ครู
30,020
5
นางการุณ หวังชม
ครู
43,800
6
นางรัชดาวัลย์ ภาระพรมราช
ครู
43,800
7
นางวีรวรรณ รองจัสตุ
ครู
37,830
8
นายเฉลียว ฉัตรทันต์
ครู
39,370
9
นางยุวฉัตร บัวสาย
ครู
48,540
10
นายกฤษณา เผด็จสุริยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
46,760
11
นายชาติชาย อินพิทักษ์
พี่เลี้ยง
16,240