สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านเสม็ดโคกตาล ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
25
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พี่เลี้ยง
1
4
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายสมศักดิ์ มัจฉาวิทยากุล
ครู
41,580
2
นางพรทิพย์ สายแวว
ครู
35,800
3
นางเบญจวรรณ บูรณพันศักดิ์
ครู
29,420
4
นางเหรียญทอง เสาร์ทอง
ครู
29,420
5
นางพัชรี จันทกุล
ครู
24,930
6
นางพัชรี บุญพร้อม
ครู
23,940
7
นางสุจิตรา เดชดำรงรักษ์
ครู
30,020
8
นางนิภาพร ถือฉลาด
ครู
27,500
9
นายพิศ คงเทียมศรี
ครู
24,440
10
นายอภิรัตน์ สัมฤทธิ์
ครู
24,440
11
น.ส.กุญช์ชญา เสวยสุขกุล
ครู
19,920
12
นางจันทร์ศรี โชติชื่น
ครู
30,020
13
นางลำดวน ปิ่นคงคา
ครู
27,500
14
นางดวงสมร คำหอม
ครู
31,250
15
นางพักตร์วิไล สิริมะลิพงศ์
ครู
37,830
16
นางประภารัตน์ พนานุสรณ์
ครู
46,040
17
นางทัศนา อาจทวีกุล
ครู
37,830
18
นางกาญจณา วาทวิจารณ์
ครู
48,540
19
นายสุรจิต บุษบงค์
ครู
37,830
20
นางยุพา ชาวบ้านใน
ครู
42,330
21
นางพัชมณ ฉันทะกุล
ครู
33,260
22
นางพิชชาภรณ์ แป้นเกตุ
ครู
43,080
23
นางวรรณภา อุบลลา
ครู
36,480
24
น.ส.วิมล บุษบงไพรวัลย์
ครู
37,830
25
นางศุภาพิชญ์ คนขยัน
ครู
26,450
26
นายกนก ดีมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
41,580
27
นายอรุณ อุ่นรัมย์
พี่เลี้ยง
17,200
28
นายณัฐนันท์ ปราบริปู
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
20,960