สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านถาวร ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
7
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
นางจุรีพร กริดรัมย์
ครู
46,040
2
นายอนุสรณ์ กฤษณะสังข์
ครู
33,800
3
นายมานิตย์ บำรุงธรรม
ครู
35,050
4
นางวันเพ็ญ บำรุงธรรม
ครู
36,480
5
นางอมรรัตน์ หาญประโคน
ครู
20,960
6
นางภาวิณี ศรีสง่า
ครู
15,020
7
น.ส.สุขสันต์ สายแสง
ครู
15,840
8
นายณธพงศ์ ผลแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
37,900
9
นายบุญมา ชำรัมย์
พนักงานบริการ
16,340