สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหนองปรือน้อย ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
12
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายวุฒิไกร กระเชิญรัมย์
ครู
44,560
2
นางอังคนาง จงกล
ครู
22,940
3
นางทัศพร วัชรกร
ครู
23,450
4
นายวีรวัฒน์ สกุลวัฒนาชีพ
ครู
37,830
5
น.ส.ลัมภู สุริยา
ครู
19,460
6
นางไพรจันทร์ วิทยาไพโรจน์
ครู
45,290
7
นางปรารถนา ทองแม้น
ครู
40,100
8
นายบัญชา วิทยาไพโรจน์
ครู
41,580
9
นางจำปา เสมอภาค
ครู
37,200
10
นางจันทร์ คันธารณฤมิตร
ครู
35,800
11
นางแก่นจันทร์ อุ่นเมือง
ครู
40,100
12
นายวีรวัฒน์ วงศ์เจษฎาวณิชย์
ครู
35,800
13
นายอรรถพล ชาติรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
33,800