สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  เบญจคามวิทยา ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
16
2
นักการภารโรง
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
น.ส.ลัดดา ชาญรัมย์
ครู
47,660
2
น.ส.ธนินท์ธร อะโรคา
ครู
19,460
3
นางชะนัย เพ็ชรประกอบ
ครู
37,900
4
นางณภัสรีย์ จตุรพรศรันย์
ครู
40,860
5
นายสิรวิชญ์ ดลโสภณ
ครู
28,050
6
นางวราพร โปรยไธสง
ครู
37,900
7
นางกาพย์แก้ว อาจทวีกุล
ครู
31,250
8
นายบรรจง เกรยรัมย์
ครู
41,580
9
นางสุพิศ สีหะวงษ์
ครู
36,480
10
นางสุภาภรณ์ โพธิ์ภักดีกุล
ครู
39,370
11
นางปิ่นมณี จันทคณานุรักษ์
ครู
40,100
12
น.ส.บุษรา เค็งสม
ครู
40,100
13
นางวิภาพรรณ์ วรรณาปรีชาวัฒน์
ครู
43,800
14
นายประเสริฐ มุ่งมานิตย์มงคล
ครู
40,100
15
นายทวีศักดิ์ จันทร์วชิระนิล
ครู
40,100
16
นางสุวัฒนา พวงมาเทศ
ครู
44,560
17
นายจำรัส บุญรอง
นักการภารโรง
13,160
18
นายฐานะ สายวารีรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
50,290