สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านฝ้าย ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
7
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
นางนุชนารถ เทพรัตน์
ครู
37,830
2
นายชูชัย วะโรรัมย์
ครู
45,290
3
นางกนกกุล วะโรรัมย์
ครู
37,830
4
นางพนอ สายวารีรัตน์
ครู
45,290
5
นายทองแดง ประทับศักดิ์
ครู
43,080
6
นางณัฐธิกา การเพียร
ครู
34,430
7
นางศรัณยา กระเชิญรัมย์
ครู
37,200
8
นายสรวิชญ์ วิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
37,900
9
นายสำเริง นะรายรัมย์
พนักงานบริการ
15,920