สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านพลวง ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
8
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
นางประคอง เสาศิลา
ครู
43,800
2
นางสุทธินารถ สิทธิเมธีพงษ์
ครู
37,830
3
นางประทุมรัตน์ เชียรรัมย์
ครู
37,830
4
นางยงทิพา บำรุงธรรม
ครู
46,040
5
นางพัชรนันท์ ดาราสว่าง
ครู
45,290
6
นางลัดดา ศิริเวชกุล
ครู
35,800
7
นางวรนิติ โกศลวัฒนา
ครู
40,100
8
นางบุญพา อาญาเมือง
ครู
37,900
9
นายสาวิตร วารี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
50,290
10
นายกิตติพันธ์ ดีรมรัมย์
พนักงานบริการ
13,470