สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านโคกเปราะ ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
8
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พ.บริการอัดสำเนา
1
1
นางกรรณิกา มีชำนาญ
ครู
43,800
2
นางสุปราณี วิเศษนคร
ครู
35,800
3
นางยุพิน สว่างวัฒนกิจ
ครู
36,480
4
นางวรวีร์ อะโรคา
ครู
46,760
5
นางนิตยา เฮงขวัญ
ครู
35,800
6
นางกัลยาณี นุชสาย
ครู
45,290
7
นายสุวัฒน์ เครือบคนโท
ครู
45,290
8
นางสมรัตน์ ดวงพรม
ครู
21,950
9
นายอาวุธ วรรณชาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
42,330
10
นายปรีชา สำเร็จสุข
พ.บริการอัดสำเนา
16,550