สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านสวายจีก ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
11
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางบุญรอด สมนาม
ครู
37,830
2
นางจันทนี สุมหิรัญ
ครู
37,830
3
นางเสาวลักษณ์ ทิวคู่
ครู
30,020
4
นายพิสิทธิ์ ลิ่มนิจโพธิขำกุล
ครู
37,900
5
นางทองศรี วิสูตรตระการ
ครู
40,100
6
นางจันทร์เพ็ญ วณิชชาพัชร
ครู
37,900
7
นางสมศรี เกรยรัมย์
ครู
39,370
8
นางประหยัด อาจทวีกุล
ครู
35,800
9
น.ส.ลินี โตประโคน
ครู
38,620
10
นางดวงสุดา เครือบคนโฑ
ครู
46,040
11
น.ส.ณิชกมล วรรณโกษิตย์
ครู
26,970
12
นายวิเชียร วณิชชาพัชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
45,290