สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านโคกเก่า ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
4
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
น.ส.กิตติยา แก้วหล้า
ครู
37,830
2
นายประพาส นพกุล
ครู
37,830
3
นางวันเพ็ญ เกรียรัมย์
ครู
25,930
4
นางดวงเด่น หาญประโคน
ครู
18,970
5
นายวัชรพงศ์ พิพัฒน์สุริยวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
19,460