สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหลักเขต ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
15
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
4
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายวชิระ นภวงศ์ ณ อยุธยา
ครู
37,460
2
นางรัตนาภรณ์ ผิวจันทา
ครู
25,930
3
นายทองหลา มาตรคำจันทร์
ครู
33,260
4
นางจิรัฐยา ไพเราะ
ครู
14,620
5
น.ส.บัณฑิตา ตะวันหะ
ครู
14,620
6
น.ส.ศรีภัสสร เกรัมย์
ครู
19,460
7
น.ส.สุภาพร คะชุนรัมย์
ครู
17,970
8
น.ส.ฉวีวรรณ เวชรัมย์
ครู
14,620
9
นางมยุรี ชัยสมัคร
ครู
19,460
10
นางลภัสรดา จันทรา
ครู
37,830
11
นายประสาน แก้วดวง
ครู
44,560
12
นายอุทิศ มีชำนาญ
ครู
34,470
13
จ.ส.อ.วีระ ชุดพิมาย
ครู
40,860
14
นางชลทิวา นาก้อนทอง
ครู
24,440
15
นางภูษณิศา ศรีโยธา
ครู
25,440
16
นายสุดเขต บำรุงแคว้น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
43,080
17
นายแสน แย้มศรีจันทร์
พนักงานบริการ
16,960
18
นายชัยนรินท สอื้นรัมย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
19,460