สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  วิมลวิทยา ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
12
2
ครูผู้ช่วย
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
4
พ.บริการอัดสำเนา
1
1
น.ส.พัชชา กรีรัมย์
ครู
14,220
2
นายปรีชา จันทร์สอน
ครู
32,060
3
น.ส.แสงเทียน ประเสริฐสวัสดิ์
ครู
16,670
4
นายสิงห์ ประรุมรัมย์
ครู
34,430
5
นางดุษณี ตั้งประเสริฐวงศ
ครู
23,450
6
นางสุชาดา กำธร
ครู
20,960
7
นายอธิศักดิ์ มณีภาค
ครู
22,460
8
นางมัทธิว ชัยศร
ครู
23,940
9
นางอำไพ กิมประโคน
ครู
24,440
10
นางประวิน สุทธิ
ครู
37,830
11
น.ส.บังอร ผดุงผล
ครู
46,040
12
นางประณมกร วัดจะโปะ
ครู
36,250
13
น.ส.ธัญญ์นภัส คงเทียมศรีสิน
ครูผู้ช่วย
9,440
14
นายมานัส อุ่นเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
39,370
15
นายสุรัตน์ เพชรเลิศ
พ.บริการอัดสำเนา
12,090