สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  ไตรมิตรวิทยาคาร ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
13
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พ.บริการอัดสำเนา
1
1
นายวิสิษฐ์ ชัยสมัคร
ครู
38,620
2
นายจารุกิตต์ คงลี
ครู
14,620
3
นายชุมพรชัย อ่อนแสง
ครู
21,460
4
นายสว่างวิทย์ มะนิตรัมย์
ครู
21,950
5
นางปิ่นทอง ประสงค์ทรัพย์
ครู
23,940
6
นางรักคณา ไชยทอง
ครู
26,350
7
นายบัญญัติ มะโนมัย
ครู
22,890
8
นางสุภาพร ตั้งประโคน
ครู
28,050
9
น.ส.สินีนาฏ อุตชี
ครู
26,450
10
นายเอกพงษ์ ไชยรบ
ครู
40,100
11
นายสุระพล ทองทิพยเนตร
ครู
35,050
12
นายสมชัย ตั้งประโคน
ครู
30,850
13
นางพรรนิตย์ ทองทิพยเนตร
ครู
37,830
14
นายทองดี อาจทวีกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
34,470
15
นายจรัญ หล่อแหลม
พ.บริการอัดสำเนา
17,880