สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านฝังงา ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
9
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
นายบรรยงค์ วิชัยวงศ์
ครู
43,800
2
นางเพลินพิศ สุมหิรัญ
ครู
15,020
3
นายไชยสิทธิ์ ท่องกระโทก
ครู
33,260
4
นางวิลาวัณย์ กฤษณสุวรรณ
ครู
35,120
5
นางธัญชนก เชื้อสาย
ครู
35,800
6
นายชุบ ชาญประโคน
ครู
46,760
7
นายอดิศร วงษ์ขันธ์
ครู
33,850
8
นายเชษฐ์วรินทร์ อ่างรัมย์
ครู
42,330
9
นางขวัญหทัย อาญาเมือง
ครู
14,220
10
นายสมควร ศรีทะลับ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
38,620
11
นายมานพ การเพียร
พนักงานบริการ
15,920