สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านตลาดควาย ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
14
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
4
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางสุขสันต์ อุดมพงษ์
ครู
23,450
2
นางสาวิตรี ทัศนาวิวัฒน์
ครู
17,910
3
นางวรัทยา ดอกเข็ม
ครู
28,590
4
นายวันชัย แสวงชัย
ครู
46,760
5
นางสำอาง อิสณพงษ์
ครู
29,420
6
นายบัญชา อามาตย์เสนา
ครู
31,870
7
นางจิตพิมาน นาประจักษ์
ครู
30,620
8
นายกมล วรามิตร
ครู
34,470
9
นางวันเพ็ญ ยุทธเก่ง
ครู
21,460
10
นางจันทร์เพ็ญ กงมหา
ครู
28,190
11
นางวิภัสรา ศรนารายณ์
ครู
33,140
12
นางจีราภัทร ดวงกระจาย
ครู
33,800
13
นายปรีชา กล้าณรงค์
ครู
35,050
14
นางสมพร เสนาะเสียง
ครู
40,100
15
นายณัฐพัชร บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
49,420
16
นายอำนาจ อาจทวีกุล
พนักงานบริการ
16,030
17
นายประเด็น สุขผดุง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
16,260