สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  วัดบ้านสะแกซำ ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
17
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
นายสมรรถชัย พลอามาตย์
ครู
43,800
2
นางละออง วรรธนปิยกุล
ครู
35,800
3
นายมัฆวาน เบ้าไธสง
ครู
41,580
4
นายวิเชียร ศรีใส
ครู
23,450
5
นางบังอร วรามิตร์
ครู
37,200
6
นางสมพิศ ปลอมรัมย์
ครู
37,200
7
นางบังอร อามาตย์เสนา
ครู
40,860
8
นางศิธาดา อาสานอก
ครู
28,190
9
นางประนอม พินิจมนตรี
ครู
28,810
10
นางนิรชร ทรงบรรพต
ครู
32,510
11
นางเบ็ญโจ โคมารัมย์
ครู
42,330
12
นางกัลยา แก้วหล่อ
ครู
41,580
13
นางธัญดา พะนิรัมย์
ครู
36,480
14
นางยุบล สกุลทอง
ครู
43,800
15
นายวุฒินัยน์ ไชยโชค
ครู
33,260
16
นางวันเพ็ญ อินโท
ครู
33,140
17
นางวีรนันท์ ด่านสุนทรวงศ์
ครู
22,460
18
นายประวิทย์ อาจทวีกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
48,540
19
นายสมภพ แนบสุข
พนักงานบริการ
12,240