สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  ประชาสวัสดิ์วิทยา ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
9
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
นางธิติพรรณ์ บำรุงกุลพิพัฒน์
ครู
44,560
2
นางทัศนีย์ สิมมาอ่อน
ครู
32,650
3
นางวัชราพร กลมประโคน
ครู
19,460
4
นายเฉลิม ศรนารายณ์
ครู
31,250
5
นางจุรีรัตน์ แก้วอำไพ
ครู
25,440
6
นายธีรวัจน์ เจริญพันธ์
ครู
37,900
7
นายสุรีย์ ปลอมรัมย์
ครู
41,580
8
นางกัลสุดา จันนพคุณ
ครู
42,330
9
นางอังศนา อัครกิ่ง
ครู
37,200
10
นายลำปาง อยู่พ่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
44,560
11
นายวีรวุฒิ อาจทวีกุล
พนักงานบริการ
13,760