สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านสารภี ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
9
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พี่เลี้ยง
1
1
นางคำปุ่น สังคะทิพย์
ครู
36,480
2
นางสมใจ บุตรคุณ
ครู
19,460
3
นางวรุณกาญจน์ ธเนศรัตน์กิติกุล
ครู
45,290
4
นางรุจินันท์ สาระคร
ครู
35,800
5
นางน้ำผึ้ง พิชัยกาล
ครู
35,120
6
นายบัญชา บุญรอดรัมย์
ครู
29,420
7
นางยุวดี บุญรักษา
ครู
45,290
8
นางพรทิพย์ ฉัตร์เที่ยง
ครู
43,080
9
นายสนอง พนมรัมย์
ครู
48,540
10
นางธนพร ทรงรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
37,900
11
นายสมบูรณ์ การเพียร
พี่เลี้ยง
16,550