สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  วัดบ้านรุน ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
6
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
นางสมัย อินยะโพธิ์
ครู
37,900
2
นางทวีพร จะนันท์
ครู
37,830
3
นางอัปษร สินชัยศรี
ครู
44,560
4
นายวีระพงษ์ อินยะโพธิ์
ครู
43,080
5
นางพึงพิศ พันธุ์ศรี
ครู
42,330
6
นางมณีวรรณ อยู่ขอบเวียง
ครู
30,280
7
นายรังสรรค์ มโนปราณีต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
40,860
8
นายวิเชียร ชัยเขต
พนักงานบริการ
15,920