สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  วัดบ้านสวายสอ ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
14
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางเสงี่ยม ขยันชุมนุม
ครู
37,830
2
นางเกยูร ประยูรเมธา
ครู
27,500
3
นายวิวัฒน์ จันทร์ส่องศรี
ครู
27,580
4
นางมัณฑนา ปรากฎหาญ
ครู
35,800
5
นายชูชีพ พลทามูล
ครู
40,860
6
นางกิ่งแก้ว นกโยธิน
ครู
37,830
7
นางเพียงใจ สุวรรณธาดา
ครู
37,830
8
นางสวาสดิ์ นิลนนท์
ครู
40,100
9
นางสมพร หมั่นกิจ
ครู
37,830
10
นางกิ่งกาญจน์ เสงี่ยมศักดิ์
ครู
37,460
11
นายสินชัย นิลนนท์
ครู
46,040
12
นางสุภาวดี จาบรัมย์
ครู
37,830
13
นายอาทรสกุล สุวรรณธาดา
ครู
37,830
14
นายไพรัตน์ เสรีวัฒน์
ครู
43,800
15
นายชาติชาย วงศ์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
40,100